Polityka Prywatności

Major Tree zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Każdego użytkownika, klienta lub pracownika firmy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka Prywatności.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z usług lub pracy dla firmy Major Tree możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te potrzebne są do stworzenia umowy, faktury, rachunku oraz innych dokumentów.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu, przetwarzania Twojego zamówienia, możlwości współpracy. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Major Tree ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław.

Możliwość kontaktu, w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

W tym celu proszę o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych:
Fabian Sodkiewicz
adres e-mail: info@majortree.pl

Skąd posiadamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie na potrzeby świadczenia wykonywanych usług oraz na potrzeby stworzenia umów, faktur oraz innych niezbędnych dokumentów.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, a także:
- możliwości kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i nie tylko
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, Tworzenia dla Ciebie, rachunków, umów, faktur, umów o zachowanie poufności oraz innych dokumentów niezbędnych do współpracy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z naszym inspektorem danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy masz obowiązek podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę.

Rozliczenia:
- Nazwa firmy
- Kod pocztowy
- Miasto
- Adres
- NIP
- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury

Danych ułatwiających kontakt
- Imię i nazwisko
- E-mail
- Numer telefonu
- Dane adresowe: Kod pocztowy, Miasto, Adres
- Loginy i nazwy użytkowników do różnego rodzaju komunikatorów, np. Skype, Hangout, Messenger, Whatsapp i innych

Danych do ewidencji czasu pracy:
- Dzień wykonywania pracy
- Czas wykonywania pracy

Umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, NDA:
- Imię i nazwisko
- Data urodzenia
- Imiona rodziców
- Nr PESEL
- Miejsce zamieszkania
- Urząd Skarbowy
- Adres email
- Rachunek bankowy
- Rachunek
- Adres zameldowania
- Dane dowodu osobistego

Danych niezbędnych do wykonania dla Ciebie usługi:
- Loginy i hasła do systemów, serwerów, aplikacji które są nam potrzebne aby móc wykonać dla Ciebie usługę (np. dostęp do serwera: Nazwa hosta, Użytkownik, Hasło / dostęp do domeny: Adres panelu logowania, Login, Hasło)
- Innego rodzaju danych dostępowych do stron, aplikacji czy systemów, które wiążą się z wykonaniem dla Ciebie określonej usługi (np. Systemy płatności online Systemy CRM, CMS, księgowe i magazynowe, Systemy do e-mail marketingu, Media społecznościowe oraz inne specyficzne dla rodzaju świadczonej usługi)

Jeśli z jakiegoś powodu nie udostępnisz nam swoich danych osobowych, to nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji świadczyć usług lub korzystać z naszych usług czy też współpracować z nami.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z tych uprawnień możesz skorzystać, jeżeli:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez, wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kiedy możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu
- Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

- Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi hostingowe, mailowe, wspierają promocję ofert.
- Podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu księgowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym infakt.pl oraz biura księgowego
- Naszym pracownikom oraz podwykonawcom, a z każdym z nich podpisujemy umowę o poufności podczas przetwarzania Twoich danych.
- Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami i/lub kancelarii prawnej wspierającej nas w obsłudze prawnej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom
- statystycznych i archiwizacyjnych
- maksymalnie przez okres 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy
- Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie robimy tego.

Postanowienia końcowe

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności było lub stało się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Polityki prywatności pozostają nadal w mocy, a zapis nieskutecznego lub nieważnego postanowienia należy zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny możliwie najlepiej służy realizacji zakładanego ekonomicznego celu nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i intencji Stron.